Emisivita

Prejdite na: Tabuľka emisivity materiálov.

Pri meraní teploty infračerveným teplomerom alebo termokamerou meriame množstvo energie ktorý vyžaruje (alebo odráža!) meraný objekt k meraciemu prístroju. Pri tomto meraní je dôležitý údaj emisivita materiálu ktorý meriame. Emisivita je bezrozmerná veličina určujúca koľko tepla nám daný materiál vyžaruje (emituje) do okolia.

Princíp merania a jej vplyv ilustruje obrázok:

ako sa prejavuje emisivita reflexivita a transmisivita

Emisivita je definovaná ako pomer intenzity vyžarovania reálneho telesa k intenzite vyžarovania abslolútne čierneho telesa s rovnakou teplotou. Emisivita absolútne čierneho telesa je 1, emisivita ideálneho zrkadla je 0. Ako ďalší parameter merania vstupuje transmisivita (0..1).

Spolu s emisivitou určujeme aj parameter reflexivita (koľko tepla odráža), ich vzájomný súčet je 1.

Transmisivita je údaj ako daný materiál alebo prostredie prepúšta žiarenie v použitej vlnovej dĺžke. Pri meraní "na vzduchu" tento parameter zväčša zanedbávame, ak meriame cez priezor, je potrebné počítať aj s hodnotou transmisivity.

Pri rozhodování o kúpe termokamery alebo IR teplomera je potrebné zvážiť aké materiály a v akom teplotnom rozsahu budeme merať a podľa toho sa rozhodnúť či potrebujeme zariadenie s pevnou alebo prestaviteľnou emisivitou. Obecne platí, že profesionálne zariadenia majú emisivitu prestaviteľnú od 0-1 po krokoch 0,01.


Emisivita povrchu

Pri meraní je rozhodujúci materiál povrchovej vrstvy meraného predmetu. Pri meraní oceľovej konštrukcie ktorá je natretá nastavujeme emisivitu povrchu, v tomto prípade hodnotu emisivitu náteru a nie emisivitu ocele.

Závislosť chyby merania na emisivite zobrazuje nasledujúci graf:

zmena emisivity

display termokamery zobrazuje nastavené parametreKaždá #termokamera alebo IR teplomer preto zobrazujú informáciu o nastavenej emisivite (prípadne aj transmisivite) na displeji aby obsluha priamo videla či je meranie vykonávané správne. Pri termokamere je možné predefinovať emisivitu v uloženom snímku pre každý bod, dokážeme tak merať rôzne povrchy na jednom snímku.

chyba IR merania podĺa povrchu
Chyba merania podľa povrchu: lesklý kovový hrnček s nalepenou nálepkou a opieskovanou plochou.

odraz teploty na lyžičke
Chyba IR merania spôsobná odrazom teploty na lyžičke.

namočená časť lyžičky ukazuje skutočnú teplotu
Chyba merania podľa povrchu: iba namočená časť lyžičky ukazuje skutočnú teplotu.

Pokračujte na: Tabuľka emisivity materiálov.

Tip:

Tento produkt bol pridaný do porovnávacej tabuľky.

Webové stránky spoločnosti Elso Philips Service používajú súbory cookies na svoju správnu funkciu a pre zabezpečenie lepších služieb pre Vás.