VN žiarovka

Kvalita elektrickej siete / energie je súbor technických podmienok popisujúci parametre dodávanej alebo odoberanej elektrickej energie. Je definovaný o.i. v STN EN 50160. Zariadenia na meranie kvality a alebo pametrov siete sa označujú ako kvalitomery, resp. analyzátory elektrickej energie (Power quality analyzer).

Legislatíva

  • EN 50160
    parametre elektrickej energie
  • EN 61000-4-30
    vlastnosti prístrojov na meranie kvality el. energie
  • EN 61000-3-3, 4-5
    rušenie do siete

Kvalita elektriny (power quality)

Je kombináciou kvality napätia a kvality prúdu, teda kvalita elektriny je určená odchýlkou napätia a/alebo prúdu od ideálneho priebehu.

Kvalita napájania

Skladá sa z technickej časti (kvalita elektriny) a z netechnickej časti označovanej ako „štandardy kvality“, ktorá popisuje vzťahy medzi užívateľmi a prevádzkovateľmi elektrizačnej sústavy.

Dohodnuté napájacie napätie Uc (declared supply voltage Uc)

Napájacie napätie Uc dohodnuté medzi prevádzkovateľom a používateľom siete.

Blikanie (flicker)

Vnímanie nestálosti vizuálneho vnemu vyvolaného svetelným podnetom, ktorého jas alebo spektrálne zloženie sa mení v čase.

Miera vnemu blikania (flicker severity)

Intenzita nepríjemnosti blikania vyhodnocovaná krátkodobou mierou vnemu (Pst.) a dlhodobou mierou vnemu (Plt.).

Frekvencia napájacieho napätia (frequency of the supply voltage)

Rýchlosť opakovania základnej vlny napájacieho napätia meraná počas daného časového intervalu.

Harmonické napätie (harmonic voltage)

Sínusové napätie s frekvenciou rovnou celočíselnému násobku základnej frekvencie napájacieho napätia.

Medziharmonické napätie (interharmonic voltage)

Sínusové napätie s frekvenciou nerovnajúcou sa celočíselnému násobku základnej zložky.

Užívateľ (network user)

Zmluvná strana, ktorej sa dodáva elektrická energia, alebo ktorá dodáva elektrickú energiu prostredníctvom elektrickej napájacej siete.

Prevádzkovateľ (network operator)

Zmluvná strana, ktorá zodpovedá za prevádzkovanie, zabezpečenie údržby a v prípade potreby za rozvoj napájacej siete v danej oblasti a ktorá je schopná zabezpečiť dlhodobú schopnosť siete splniť primerané požiadavky na napájanie elektrickej energie.

Menovitá frekvencia (nominal frequency)

Menovitá hodnota frekvencie napájacieho napätia.

Menovité napätie Un (nominal voltage Un)

Napätie, na ktoré je napájacia sieť naprojektovaná a ktorým je identifikovaná a na ktoré sa vzťahujú určité prevádzkové charakteristiky.

Rýchla zmena napätia (rapid voltage change)

Jednotlivá rýchla zmena efektívnej hodnoty napätia medzi dvomi po sebe nasledujúcimi úrovňami napätia, ktoré majú určité, ale nestanovené trvanie.

Referenčné napätie (reference voltage)

Hodnota špecifikovaná ako základ, na ktorého hodnote sa vyjadruje zvyškové napätie, prahové hodnoty a iné hodnoty v daných jednotkách, alebo v percentách.

Prerušenie napájania (supply interruption)

Stav, v ktorom je napätie na napájacích svorkách menšie ako 5% z referenčného napätia.

Napájacie svorky (supply terminal)

Miesto vo verejnej napájacej sieti, ktoré je takto označené a zmluvne zakotvené a v ktorom sa elektrická energia vymieňa medzi zmluvnými partnermi.

Napájacie napätie (supply voltage)

Efektívna hodnota napätia v danom čase na napájacích svorkách, meraná v danom intervale.

Prechodné prepätie (transient overvoltage)

Krátkodobé oscilačné, alebo neoscilačné prepätie, obvykle silno tlmené, s trvaním niekoľkých milisekúnd, alebo menej.

Pokles napätia (voltage dip)

Dočasné zníženie efektívnej hodnoty napätia v bode elektrickej napájacej siete pod špecifikovanú začiatočnú prahovú hodnotu poklesu rovnú 90% referenčného napätia.

Trvanie poklesu napätia (voltage dip duration)

Čas medzi okamihom, v ktorom efektívna hodnota napätia v určitom bode elektrickej napájacej siete poklesne pod začiatočnú prahovú hodnotu poklesu napätia, a okamihom, v ktorom narastie na koncovú prahovú hodnotu poklesu napätia. (10ms až do 1 min. vrátane).

Koncová prahová hodnota poklesu napätia (voltage dip end threshold)

Efektívna hodnota napätia elektrickej napájacej siete špecifikovaná na účely definovania konca poklesu napätia.

Zvyškové napätie poklesu napätia (voltage dip residual voltage)

Minimálna hodnota efektívnej hodnoty napätia zaznamenaná počas poklesu napätia.

Začiatočná prahová hodnota poklesu napätia (voltage dip start threshold)

Efektívna hodnota napätia elektrickej napájacej siete špecifikovaná na účely definovania začiatku poklesu napätia.

Zvýšenie napätia (voltage swell)

Dočasný nárast efektívnej hodnoty napätia v bode elektrickej napájacej siete nad špecifikovanú začiatočnú prahovú hodnotu rovnú 110% referenčného napätia.

Trvanie zvýšenia napätia (voltage swell duration)

Čas medzi okamihom, v ktorom efektívna hodnota napätia v určitom bode elektrickej napájacej siete prevýši začiatočnú prahovú hodnotu, a okamihom, v ktorom poklesne pod koncovú prahovú hodnotu. (10ms až do 1 min. vrátane).

Koncová prahová hodnota zvýšenia napätia (voltage swell end threshold)

Efektívna hodnota napätia elektrickej napájacej siete špecifikovaná na účely definovania konca zvýšenia napätia.

Začiatočná prahová hodnota zvýšenia napätia (voltage swell start threshold)

Efektívna hodnota napätia elektrickej napájacej siete špecifikovaná na účely definovania začiatku zvýšenia napätia.

Nesymetria napätia (voltage unbalance)

Stav vo viacfázovej sieti, pri ktorom efektívne hodnoty združených napätí (základná zložka), alebo fázové uhly medzi po sebe idúcimi krajnými napätiami nie sú všetky rovnaké.

Odchýlka napätia (voltage variation)

Nárast, alebo pokles efektívnej hodnoty napätia zvyčajne spôsobený zmenami zaťaženia.

© 2012

Publikované s láskavým súhlasom pána Petra Výboštoka.

Nastavenie analyzátoru kvality elektrickej energie Fluke 435-II na vyhodnocovanie podľa normy STN EN 50160

voltage limit screen of Fluke 435-IIEN 50160 - nominal voltageEN 50160 - harmonicsEN 50160 - FlickerEN 50160 - DipsEN 50160 - SwellsEN 50160 - InterruptionsEN 50160 - Rapid voltage changeEN 50160 - Phase unbalanceFrekvenciasignalizácia siete Fluke 435-II - zobrazenie priebehu


Porovnať 0