Ak používame multimeter na meranie striedavého elektrického signálu, stretávame sa s viacero pojmami ktoré určujú ako sme merali.

Efektívna hodnota (RMS) alebo skutočná efektívna hodnota (True RMS).
Je hodnota prúdu ktorá vyvolá rovnaký teplotný účinok ako zopovedajúci jednosmerný prúd (alebo napätie). Toto je obvykle udávaná a meraná (kvalitným multimetrom) hodnota. Napríklad sieťové napätie 230 V 50 Hz.

Uvedený údaj 230V je efektívna hodnota. Počíta sa ako kvadratický priemer, preto RMS čo je skratka z anglického výrazu "Root mean square".

Stredná hodnota je aritmetický priemer absolútnych hodnôt napätia. Zodpovedá meraniu dvojcestne usmerneného signálu. Anglicky "average". Pri sieťovom napätí zodpovedá hodnote 207 V.

Špičková hodnota (PK) - maximálna hodnota ktorú signál pravideľne dosahuje. Túto hodnotu zväčša zobrazujú osciloskopy. Názov je z anglického slova "Peak" ktoré znamená vrchol alebo kopec. Pri sieťovom napätí je to 325 V.

Hodnota špička-špička (PK-PK) je rozdiel medzi kladným a záporným vrcholom signálu. Pri sieťovom napätí je to 650 V (od +325 do -325).


Obrázok ukazuje jednu periódu sínusového signálu sieťového napätia 230 V s vyznačenými hodnotami.

sínusový signál


To isté napätie po dvojcestnom usmernení mostíkom.
dvojceste usmernený signál - sínus

Jednotlivé hodnoty môžme jednoducho vypočítať ak poznáme tvar signálu a niektorú z nich.

tvar signálušpičkaefektívna hodnotastredná hodnota
sínus1PK × 0,707 ( × 1/√ )PK × 0,637
trojuholník1PK × 0,577 ( × 1/√ )PK × 0,5
obdĺžnik1PK × 1PK × 1

PK - hodnota špičky, anglicky Peak
= 1,414213562


Vzorec na výpočet RMS hodnoty z jednotlivých vzoriek merania:

True RMS - vzorecTvar signálu a úroveň RMS
Tvar signálu a úroveň RMS

úroveň špičky pri 1 V RMS a rôznom tvare signálu
úroveň špičky pri 1 V RMS a rôznom tvare signáluViac sa dočítate aj v dokumente o Bezpečnostných triedach a True RMS.
Porovnať 0