Interlock: Bezpečnostný obvod

Často požadovanou funkciou na elektrickom zariadení je rýchle vypnutie výstupu zdroja v prípade neočakávanej udalosti, napríklad otvorenie dvierok obsluhou alebo núdzové zastavenie linky. V takomto prípade je žiaduce aby bol bezpečnostný obvod inicializovaný rozopnutím. (OK stav je uzavretý obvod). V prípade zdrojov spoločnosti Delta Elektronika je táto funkcia nazvaná INTERLOCK (inhibit) a je štandardne prítomná na zdrojoch série SM. Každý zdroj je z výroby dodaný so zasunutým konektorom ktorý má prepojené kontakty skratovacou prepojkou. Ak sa na zdroji rozsvieti kontrolka RSD alebo na displeji zobrazí ikona Interlock icon znamená to že obvod Interlock je rozpojený.

Na vstupe Interlock je v kľudovom stave napätie ±5 V - v tomto stave nieje možné zapnúť silový výstup zdroja. Na odblokovanie je potrebné uzavrieť obvod - vyžaduje sa spínací kontakt alebo optočlen (optron).

Vzhľadom na rozdielnu konštrukciu zdrojov je obvod Interlock na rozdielnom potenciáli.

Zdroje série SM800SM1500SM6000 majú tento obvod na potenciáli záporného pólu silového výstupu zdroja čo je v kontraste so sériou SM3300 a SM15k kde je Interlock na potenciáli ochrannej zeme PE (kostra zdroja). Okrem toho je možné vložiť kartu INT MOD CON ktorá obsahuje ďalší Interlock obvod ktorý je bezpotenciálový (plávajúci). Interlock vstup býva označený ako CON A alebo CON F.

Každý zdroj má vlastné napájanie Interlock obvodu, preto nie je možné spájať tieto obvody ani sériovo alebo paralelne. V prípade že je v jednom rozvádzači viacero zdrojov a potrebujeme vypnúť ich výstup pri otvorení dverí, musíme zabezpečiť pre každý z nich vlastný kontakt galvanicky odizolovaný od ostatných. Toto sa najčastejšie realizuje pomocou relé.

Pri zdrojoch SM3300 a SM15k je možné uvedený problém riešiť osadeným internej karty  INT MOD CON ktorá okrem plávajúceho (galvanicky oddeleného obvodu) Interlock-u obsahuje aj ENABLE vstup ktorý reaguje na 24 V signál. Výhodou tohto riešenia je možnosť zapojiť viacero zdrojov paralelne na jeden signál nakoľko vstup Enable je pasívny a jednotlivé vstupy sa nebudú ovplyvňovať.

Porovnanie zapojenia vstupov Interlock a Enable

Laboratórne DC zdroje Delta Elektronika

Marián Hubinský

Elso Philips Service s.r.o.
Jilemnického 2
91101 Trenčín

marian.hubinsky@elso.sk

Tento produkt bol pridaný do porovnávacej tabuľky.

Webové stránky spoločnosti Elso Philips Service používajú súbory cookies na svoju správnu funkciu a pre zabezpečenie lepších služieb pre Vás.