VN žiarovka Kvalita elektrickej siete / energie je súbor technických podmienok popisujúci parametre dodávanej alebo odoberanej elektrickej energie. Je definovaný o.i. v STN EN 50160. Zariadenia na meranie kvality a alebo pametrov siete sa označujú ako kvalitomery, resp. analyzátory elektrickej energie (Power quality analyzer).

Legislatíva

 • EN 50160
  parametre elektrickej energie
 • EN 61000-4-30
  vlastnosti prístrojov na meranie kvality el. energie
 • EN 61000-3-3, 4-5
  rušenie do siete

 • Kvalita elektriny (power quality)

  Je kombináciou kvality napätia a kvality prúdu, teda kvalita elektriny je určená odchýlkou napätia a/alebo prúdu od ideálneho priebehu.
 • Kvalita napájania

  Skladá sa z technickej časti (kvalita elektriny) a z netechnickej časti označovanej ako „štandardy kvality“, ktorá popisuje vzťahy medzi užívateľmi a prevádzkovateľmi elektrizačnej sústavy.
 • Dohodnuté napájacie napätie Uc (declared supply voltage Uc)

  Napájacie napätie Uc dohodnuté medzi prevádzkovateľom a používateľom siete.
 • Blikanie (flicker)

  Vnímanie nestálosti vizuálneho vnemu vyvolaného svetelným podnetom, ktorého jas alebo spektrálne zloženie sa mení v čase.
 • Miera vnemu blikania (flicker severity)

  Intenzita nepríjemnosti blikania vyhodnocovaná krátkodobou mierou vnemu (Pst.) a dlhodobou mierou vnemu (Plt.).
 • Frekvencia napájacieho napätia (frequency of the supply voltage)

  Rýchlosť opakovania základnej vlny napájacieho napätia meraná počas daného časového intervalu.
 • Harmonické napätie (harmonic voltage)

  Sínusové napätie s frekvenciou rovnou celočíselnému násobku základnej frekvencie napájacieho napätia.
 • Medziharmonické napätie (interharmonic voltage)

  Sínusové napätie s frekvenciou nerovnajúcou sa celočíselnému násobku základnej zložky.
 • Užívateľ (network user)

  Zmluvná strana, ktorej sa dodáva elektrická energia, alebo ktorá dodáva elektrickú energiu prostredníctvom elektrickej napájacej siete.
 • Prevádzkovateľ (network operator)

  Zmluvná strana, ktorá zodpovedá za prevádzkovanie, zabezpečenie údržby a v prípade potreby za rozvoj napájacej siete v danej oblasti a ktorá je schopná zabezpečiť dlhodobú schopnosť siete splniť primerané požiadavky na napájanie elektrickej energie.
 • Menovitá frekvencia (nominal frequency)

  Menovitá hodnota frekvencie napájacieho napätia.
 • Menovité napätie Un (nominal voltage Un)

  Napätie, na ktoré je napájacia sieť naprojektovaná a ktorým je identifikovaná a na ktoré sa vzťahujú určité prevádzkové charakteristiky.
 • Rýchla zmena napätia (rapid voltage change)

  Jednotlivá rýchla zmena efektívnej hodnoty napätia medzi dvomi po sebe nasledujúcimi úrovňami napätia, ktoré majú určité, ale nestanovené trvanie.
 • Referenčné napätie (reference voltage)

  Hodnota špecifikovaná ako základ, na ktorého hodnote sa vyjadruje zvyškové napätie, prahové hodnoty a iné hodnoty v daných jednotkách, alebo v percentách.
 • Prerušenie napájania (supply interruption)

  Stav, v ktorom je napätie na napájacích svorkách menšie ako 5% z referenčného napätia.
 • Napájacie svorky (supply terminal)

  Miesto vo verejnej napájacej sieti, ktoré je takto označené a zmluvne zakotvené a v ktorom sa elektrická energia vymieňa medzi zmluvnými partnermi.
 • Napájacie napätie (supply voltage)

  Efektívna hodnota napätia v danom čase na napájacích svorkách, meraná v danom intervale.
 • Prechodné prepätie (transient overvoltage)

  Krátkodobé oscilačné, alebo neoscilačné prepätie, obvykle silno tlmené, s trvaním niekoľkých milisekúnd, alebo menej.
 • Pokles napätia (voltage dip)

  Dočasné zníženie efektívnej hodnoty napätia v bode elektrickej napájacej siete pod špecifikovanú začiatočnú prahovú hodnotu poklesu rovnú 90% referenčného napätia.
 • Trvanie poklesu napätia (voltage dip duration)

  Čas medzi okamihom, v ktorom efektívna hodnota napätia v určitom bode elektrickej napájacej siete poklesne pod začiatočnú prahovú hodnotu poklesu napätia, a okamihom, v ktorom narastie na koncovú prahovú hodnotu poklesu napätia. (10ms až do 1 min. vrátane).
 • Koncová prahová hodnota poklesu napätia (voltage dip end threshold)

  Efektívna hodnota napätia elektrickej napájacej siete špecifikovaná na účely definovania konca poklesu napätia.
 • Zvyškové napätie poklesu napätia (voltage dip residual voltage)

  Minimálna hodnota efektívnej hodnoty napätia zaznamenaná počas poklesu napätia.
 • Začiatočná prahová hodnota poklesu napätia (voltage dip start threshold)

  Efektívna hodnota napätia elektrickej napájacej siete špecifikovaná na účely definovania začiatku poklesu napätia.
 • Zvýšenie napätia (voltage swell)

  Dočasný nárast efektívnej hodnoty napätia v bode elektrickej napájacej siete nad špecifikovanú začiatočnú prahovú hodnotu rovnú 110% referenčného napätia.
 • Trvanie zvýšenia napätia (voltage swell duration)

  Čas medzi okamihom, v ktorom efektívna hodnota napätia v určitom bode elektrickej napájacej siete prevýši začiatočnú prahovú hodnotu, a okamihom, v ktorom poklesne pod koncovú prahovú hodnotu. (10ms až do 1 min. vrátane).
 • Koncová prahová hodnota zvýšenia napätia (voltage swell end threshold)

  Efektívna hodnota napätia elektrickej napájacej siete špecifikovaná na účely definovania konca zvýšenia napätia.
 • Začiatočná prahová hodnota zvýšenia napätia (voltage swell start threshold)

  Efektívna hodnota napätia elektrickej napájacej siete špecifikovaná na účely definovania začiatku zvýšenia napätia.
 • Nesymetria napätia (voltage unbalance)

  Stav vo viacfázovej sieti, pri ktorom efektívne hodnoty združených napätí (základná zložka), alebo fázové uhly medzi po sebe idúcimi krajnými napätiami nie sú všetky rovnaké.
 • Odchýlka napätia (voltage variation)

  Nárast, alebo pokles efektívnej hodnoty napätia zvyčajne spôsobený zmenami zaťaženia.

© 2012

Publikované s láskavým súhlasom pána Petra Výboštoka.

Nastavenie analyzátoru kvality elektrickej energie Fluke 435-II na vyhodnocovanie podľa normy STN EN 50160

voltage limit screen of Fluke 435-IIEN 50160 - nominal voltageEN 50160 - harmonicsEN 50160 - FlickerEN 50160 - DipsEN 50160 - SwellsEN 50160 - InterruptionsEN 50160 - Rapid voltage changeEN 50160 - Phase unbalanceFrekvenciasignalizácia siete Fluke 435-II - zobrazenie priebehu

Tento produkt bol pridaný do porovnávacej tabuľky.

Webové stránky spoločnosti Elso Philips Service používajú súbory cookies na svoju správnu funkciu a pre zabezpečenie lepších služieb pre Vás.