ATEX

ATEX certifikácia je súbor európskych direktív a štandardov určených na zabezpečenie bezpečnosti zariadení a ochranných systémov používaných v potenciálne výbušných prostrediach. Názov "ATEX" pochádza z francúzskeho "Atmosphères Explosibles". Cieľom ATEX certifikácie je minimalizovať riziko výbuchu v dôsledku výbušných zmesí plynov, pár alebo prachov.

Existujú dve hlavné ATEX direktívy:

  1. ATEX 2014/34/EU (predtým známa ako 94/9/EC): Táto direktíva sa vzťahuje na výrobcov a zaisťuje, že zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušných prostrediach spĺňajú prísne požiadavky na bezpečnosť a zdravie. Výrobky, ktoré spĺňajú tieto požiadavky, môžu byť označené CE značkou a môžu byť predávané v rámci EÚ.

  2. ATEX 1999/92/EC (predtým známa ako 99/92/EC): Táto direktíva sa vzťahuje na zamestnávateľov a miesta práce, kde môže dôjsť k tvorbe výbušných atmosfér. Vyžaduje od zamestnávateľov vykonať posúdenie rizika a prijať opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov.

ATEX certifikácia zahŕňa viacero aspektov, vrátane konštrukcie zariadení, odolnosti voči výbušnému prostrediu, zabezpečenia proti vznieteniu a pravidelného testovania. Zariadenia sú klasifikované podľa zón, v ktorých môžu byť bezpečne používané, na základe pravdepodobnosti a trvania prítomnosti výbušných atmosfér.

Získanie ATEX certifikácie znamená, že výrobok bol dôkladne testovaný a hodnotený pre použitie v konkrétnych výbušných prostrediach a je považovaný za bezpečný z hľadiska rizika výbuchu. Táto certifikácia je nevyhnutná pre všetky zariadenia a ochranné systémy používané v rámci EÚ v potenciálne výbušných prostrediach, ako sú napríklad rafinérie, chemické závody alebo mlyny.