Účinník

Účinník (známy aj ako účinník výkonu alebo power factor) je v elektrotechnike miera efektívnosti, s akou elektrická energia je využívaná v obvode. Vyjadruje sa ako pomer medzi skutočným výkonom (aktívnym výkonom v wattoch), ktorý vykoná prácu alebo sa premieňa na teplo, a zdánlivým výkonom (v voltampéroch), ktorý je vektorovým súčtom aktívneho a reaktívneho výkonu v obvode. Účinník sa môže pohybovať od 0 do 1 (alebo od 0% do 100%), kde hodnota 1 znamená, že celá elektrická energia sa efektívne využíva na vykonávanie práce, zatiaľ čo nižšie hodnoty indikujú prítomnosť reaktívneho výkonu, ktorý neprispieva k výkonnej práci, ale ktorý je potrebný na vytvorenie magnetických a elektrických polí v obvode.

Ako sa meria účinník:

Meranie účinníka sa zvyčajne vykonáva pomocou špecializovaných prístrojov známych ako analyzátory kvality elektrickej energie alebo pomocou inteligentných multimetrov, ktoré majú funkciu merania účinníka. Meranie zahŕňa nasledujúce kroky:

  1. Meranie aktívneho výkonu: Toto je skutočný výkon vyjadrený v wattoch, ktorý obvod spotrebuje.
  2. Meranie zdánlivého výkonu: Zdánlivý výkon sa meria v voltampéroch a je to kombinácia aktívneho a reaktívneho výkonu v obvode.
  3. Výpočet účinníka: Účinník je potom vypočítaný ako pomer aktívneho výkonu k zdánlivému výkonu. Matematicky sa účinník vyjadruje ako: Účinník = Aktívny výkon (W) / Zdánlivý výkon (VA)

V praxi môže byť účinník meraný priamo analyzátormi kvality elektrickej energie, ktoré poskytujú okamžité čítanie účinníka, aktívneho, reaktívneho a zdánlivého výkonu, ako aj iných parametrov kvality elektrickej energie. Meranie účinníka je dôležité pre identifikáciu a minimalizáciu straty energie v systémoch, optimalizáciu zaťaženia, a tiež pre zabezpečenie, že elektrické systémy pracujú v rámci svojich najlepších operačných parametrov. Nízky účinník môže viesť k vyšším poplatkom za elektrickú energiu a môže vyžadovať inštaláciu kompenzačných zariadení, ako sú kondenzátory alebo cievky na zlepšenie účinníka.