Frekvencia

Frekvencia je fyzikálna veličina, ktorá opisuje, koľkokrát sa opakuje určitý periodický jav (napríklad kolísanie alebo vlna) za sekundu. Vo svete elektriny a magnetizmu sa frekvencia týka počtu kompletných cyklov striedavého prúdu (AC) alebo elektromagnetickej vlny, ktoré prebehnú za sekundu. Jednotkou frekvencie je hertz (Hz), pomenovaná po nemeckom fyzikovi Heinrichovi Hertzovi, pričom 1 hertz znamená jeden cyklus za sekundu.

Ako sa meria frekvencia?

Frekvencia sa meria pomocou frekvenčného merača alebo multifunkčného meracieho prístroja známeho ako multimeter, ktorý má funkciu merania frekvencie. Moderné digitálne osciloskopy tiež umožňujú meranie frekvencie zobrazovaného signálu. Postup merania závisí od typu použitého prístroja:

 1. Použitie frekvenčného meráku: Frekvenčný merák sa priamo pripojí k zdroju signálu, ktorého frekvenciu chceme zmerať. Prístroj automaticky detekuje frekvenciu signálu a zobrazí ju na displeji.

 2. Použitie multimetra s funkciou merania frekvencie:

  • Nastavte multimeter na režim merania frekvencie, často označený symbolom Hz.
  • Pripojte testovacie sondy multimetra k bodom v obvode, kde chcete frekvenciu merať.
  • Hodnota frekvencie sa zobrazí na displeji multimetra.
 3. Použitie osciloskopu:

  • Pripojte sondy osciloskopu k bodom, kde sa má frekvencia meriať.
  • Na základe zobrazeného vlnového tvaru môžete určiť frekvenciu buď ručne vypočítaním z periody signálu (frekvencia je inverzná hodnota periody), alebo použiť automatickú funkciu merania frekvencie, ak ju osciloskop ponúka.

Pri meraní frekvencie je dôležité, aby bol merací prístroj správne kalibrovaný a aby bol schopný presne zaznamenať frekvenciu signálu, ktorý meriame, najmä pri vysokých frekvenciách. Rôzne prístroje majú rôzne frekvenčné rozsahy, takže je dôležité zvoliť prístroj vhodný pre danú aplikáciu.