Napätie

Napätie (mluno) je elektrická veličina, ktorá meria rozdiel elektrického potenciálu medzi dvoma bodmi v elektrickom obvode. Predstavuje to, akú prácu (energiu) je potrebné vykonať, aby sa presunul elektrický náboj medzi týmito dvoma bodmi. Napätie sa zvyčajne meria v jednotkách volt (V) a je dôležitým faktorom pri popisovaní elektrickej energie a jej prenosu.

V jednoduchosti, napätie môžeme považovať za "elektrický tlak", ktorý pôsobí na elektróny v obvode a spôsobuje ich pohyb – tento pohyb elektrónov je známy ako elektrický prúd. Vyššie napätie znamená väčšiu schopnosť pohybovať elektrónmi a vykonávať prácu, ako napríklad svietenie žiarovky alebo poháňanie motora.

Definíciu napätia možno formálne vyjadriť ako rozdiel potenciálu V medzi dvoma bodmi, ktorý sa rovná práci W vykonanej na presun náboja Q medzi týmito bodmi, vyjadrené vzťahom V = W/Q, kde:

  • V je napätie v voltoch (V),
  • W je práca alebo energia v jouloch (J),
  • Q je elektrický náboj v coulomboch (C).

Táto základná charakteristika elektrických obvodov je kľúčová pre pochopenie a navrhovanie elektrických a elektronických systémov.