Prúd

Elektrický prúd je tok elektrického náboja cez vodič alebo iné vodivé médium, ako je napríklad elektrónový tok cez kovový vodič. Meria sa v ampéroch (A) a vzniká v dôsledku rozdielu elektrických potenciálov (napätia) medzi dvoma bodmi. Prúd môže byť buď striedavý (AC), kde sa smer toku prúdu periodicky mení, alebo jednosmerný (DC), kde tok prúdu prebieha stále rovnakým smerom.

Ako sa meria elektrický prúd:

  1. Použitím ampérmetra: Ampérmetr je merací prístroj určený špeciálne na meranie elektrického prúdu. Pri meraní sa ampérmetr pripojí sériovo do obvodu, čo znamená, že celý prúd tečúci obvodom prechádza cez ampérmetr. Je dôležité zvoliť ampérmetr s primeraným meracím rozsahom, aby nedošlo k jeho poškodeniu príliš veľkým prúdom.

  2. Použitím multimetra: Multimeter je viacúčelový merací prístroj, ktorý môže merať napätie, prúd a odpor. Na meranie prúdu sa multimetr nastaví na prúdový režim (označený symbolmi A pre ampéry, mA pre miliampéry alebo µA pre mikroampéry) a pripojí sa sériovo do meraného obvodu podobne ako ampérmetr.

  3. Použitím prúdovej svorky: Prúdová svorka je typ ampérmetra, ktorý umožňuje meranie prúdu bez nutnosti prerušenia obvodu. Funguje na princípe indukcie alebo Hall effectu a meria magnetické pole vytvorené prúdom tečúcim vodičom. Táto metóda je rýchla, bezpečná a vhodná pre meranie vysokých prúdov alebo na miestach, kde nie je možné obvod jednoducho prerušiť.

Pri meraní prúdu je dôležité dbať na bezpečnosť, pretože nesprávne zapojenie meracieho prístroja alebo meranie prúdu nad limitnými hodnotami prístroja môže viesť k poškodeniu prístroja alebo nebezpečným situáciám.