Odpor

Odpor je elektrická veličina, ktorá vyjadruje schopnosť materiálu alebo prvku brániť prechodu elektrického prúdu. Čím je odpor materiálu vyšší, tým menší prúd ním pri danej hodnote napätia pretečie. Odpor je základnou charakteristikou materiálov a prvkov v elektrických a elektronických obvodoch a má zásadný vplyv na ich fungovanie.

Matematicky sa odpor R definuje pomocou Ohmovho zákona, podľa ktorého je odpor rovný pomeru napätia V na prvku k prúdu I, ktorý ním prechádza: R = V/I.

Jednotkou odporu je ohm (Ω), pomenovaná po nemeckom fyzikovi Georgovi Simonovi Ohmovi. Odpor je závislý nielen od materiálových vlastností vodiča (jeho špecifického odporu), ale aj od jeho geometrických rozmerov - dĺžky a prierezu.

V elektronike a elektrotechnike sa odpor využíva v mnohých aplikáciách, vrátane obmedzovania prúdu, delenia napätia, merania teploty (termistory), ako aj v rezistoroch, ktoré sú pasívnymi komponentmi určenými na poskytovanie určitého odporu v obvode.