Emisivita materiálov

Pri meraní teploty infračerveným teplomerom alebo termokamerou meriame množstvo energie ktorý vyžaruje (alebo odráža!) meraný objekt k meraciemu prístroju. Pri tomto meraní je dôležitý údaj emisivita materiálu ktorý meriame. Emisivita je bezrozmerná veličina určujúca koľko tepla nám daný materiál vyžaruje (emituje) do okolia.

ako sa prejavuje emisivita reflexivita a transmisivita

Obrázok ilustruje vplyv emisivity na meranie teploty.

Emisivita je definovaná ako pomer intenzity vyžarovania reálneho telesa k intenzite vyžarovania abslolútne čierneho telesa s rovnakou teplotou. Emisivita absolútne čierneho telesa je 1, emisivita ideálneho zrkadla je 0. Ako ďalší parameter merania vstupuje transmisivita (0..1).

Spolu s emisivitou určujeme aj parameter reflexivita (koľko tepla odráža), ich vzájomný súčet je 1.

Transmisivita je údaj ako daný materiál alebo prostredie prepúšta žiarenie v použitej vlnovej dĺžke. Pri meraní "na vzduchu" tento parameter zväčša zanedbávame, ak meriame cez priezor, je potrebné počítať aj s hodnotou transmisivity.

Pri rozhodování o kúpe termokamery alebo IR teplomera je potrebné zvážiť aké materiály a v akom teplotnom rozsahu budeme merať a podľa toho sa rozhodnúť či potrebujeme zariadenie s pevnou alebo prestaviteľnou emisivitou. Obecne platí, že profesionálne zariadenia majú emisivitu prestaviteľnú od 0-1 po krokoch 0,01.

Emisivita povrchu

Pri meraní je rozhodujúci materiál povrchovej vrstvy meraného predmetu. Pri meraní oceľovej konštrukcie ktorá je natretá nastavujeme emisivitu povrchu, v tomto prípade hodnotu emisivitu náteru a nie emisivitu ocele.

Graf zobrazuje závislosť chyby merania na emisivite.

Graf zobrazuje závislosť chyby merania na emisivite.

Každá dobrá termokamera alebo IR teplomer preto zobrazujú informáciu o nastavenej emisivite (prípadne aj transmisivite) na displeji aby obsluha priamo videla či je meranie vykonávané správne. Pri termokamere je možné predefinovať emisivitu v uloženom snímku pre každý bod, dokážeme tak merať rôzne povrchy na jednom snímku.

Emisivita materiálov

Tabuľka emisivity materiálov

Emisivita materiálov

Čo je to infračervemý teplomer?

Emisivita materiálov

Bezkontaktné teplomery