Kapacita

Kapacita je elektrická vlastnosť, ktorá opisuje schopnosť dvoch vodivých povrchov (elektród), oddelených izolátorom (dielektrikom), uchovávať elektrický náboj. Je to miera množstva elektrického náboja, ktorý môže byť uchovaný na danom elektrickom potenciáli. Jednotkou kapacity je farad (F), pomenovaná po anglickom fyzikovi Michaelovi Faradayovi. V praxi sa často stretávame s menšími jednotkami, ako sú mikrofarady (μF), nanofarady (nF) a pikofarady (pF), pretože farad je veľmi veľká jednotka.

Kondenzátor, základný pasívny elektronický komponent, je typickým príkladom zariadenia využívajúceho vlastnosť kapacity. Skladá sa z dvoch vodičov (platní), ktoré sú od seba oddelené izolačným materiálom. Kapacita kondenzátora závisí od plochy vodičov, vzdialenosti medzi nimi a dielektrickej konštanty izolačného materiálu.

Ako sa meria kapacita?

Kapacita sa meria pomocou kapacitného metera alebo multimetra s funkciou merania kapacity. Pri meraní kapacity sa kondenzátor najprv úplne vybije. Následne sa naň aplikuje známe napätie a meria sa čas, ktorý trvá, kým dosiahne určitý elektrický náboj alebo napätie. Z týchto údajov možno vypočítať kapacitu kondenzátora.

Postup merania kapacity s použitím multimetra:

  1. Vybíjanie kondenzátora: Pred meraním je dôležité kondenzátor úplne vybiť, aby sa predišlo poškodeniu meracieho prístroja alebo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
  2. Nastavenie prístroja: Multimeter sa nastaví na režim merania kapacity. Niektoré multimetre vyžadujú výber rozsahu kapacity, zatiaľ čo iné majú funkciu automatického výberu rozsahu.
  3. Pripojenie kondenzátora: Testovacie sondy multimetra sa pripoja k vývodom kondenzátora. Poloha sond zvyčajne nie je dôležitá, pretože kapacita nie je polarizovaná vlastnosť, pokiaľ sa nemeria elektrolytický kondenzátor s výraznou polaritou.
  4. Čítanie výsledku: Na displeji multimetra sa zobrazí hodnota kapacity kondenzátora.

Pri meraní je dôležité dbať na to, aby boli kondenzátor a meracie sondy čisté a bez prachu, keďže povrchová kontaminácia môže ovplyvniť presnosť merania.