Spojitosť

Spojitosť, známa tiež ako elektrická kontinuita, je vlastnosť, ktorá indikuje, či medzi dvoma bodmi existuje nepretržitá cesta pre elektrický prúd. Ak medzi týmito bodmi existuje spojitá cesta (teda bez prerušení, ako sú napríklad rezy vodiča, zlomené spoje alebo vypnuté spínače), hovoríme, že medzi týmito bodmi je spojitosť. Spojitosť je kľúčová pre správne fungovanie elektrických a elektronických obvodov, pretože umožňuje prúdu prechádzať a napájať zariadenia alebo komponenty v obvode.

Ako sa meria spojitosť?

Spojitosť sa meria pomocou multimetra (multifunkčného meracieho prístroja) nastaveného na režim merania spojitosti alebo kontinuity. Pri meraní spojitosti multimeter vysiela malý elektrický prúd medzi dvoma testovacími sondami, ktoré sú pripojené ku koncovým bodom testovaného obvodu alebo komponentu. Ak je medzi týmito bodmi spojitosť (teda cesta pre prúd je nepretržitá), prístroj to zvyčajne signalizuje zvukovým signálom (pípnutím) alebo zobrazením nízkeho odporu na displeji. Ak nie je medzi bodmi spojitosť (teda existuje prerušenie), multimeter nevydá zvukový signál a na displeji zobrazí vysokú hodnotu odporu alebo indikáciu, že obvod je otvorený.

Meranie spojitosti je užitočné pre diagnostiku a opravy, keďže umožňuje rýchlo identifikovať prítomnosť alebo absenciu elektrických spojení v obvodoch. Pomáha tiež pri overovaní správneho zapojenia a pri hľadaní príčin problémov, ako sú prerušené vodiče alebo zlomené spoje.