Sériové a paralelné zapojenie zdrojov

Stabilné laboratórne zdroje nájdeme v každom dobre vybavenom laboratóriu. Avšak nie vždy sa okrem výstupného napätia, maximálneho výstupného prúdu a počtu výstupov pri výbere pozerá aj na spôsob a možnosti ich zapojenia...

 

Radenie zdrojov

 

Kvalitné laboratórne zdroje nájdeme v každom laboratóriu. Pri ich nákupe sa zväčša rozhodujeme podľa:

1. výstupného napätia
2. maximálneho výstupného prúdu
3. počtu výstupov

Detail ovládacieho prvku slúžiaceho na prepínanie režimu riadenia. (TTi)
prepínanie režimu

Takýto pohľad na problematiku je nedostatočný, renomovaní výrobcovia preto uvádzajú maximálny výstupný výkon spolu na všetkých kanáloch. Nájdeme napríklad označenie 240W model 2+1 prípadne 2x50V/2A + Aux.
Aux alebo „+1“ je označený pevný výstup najmä 5V pre digitálne obvody (často prestaviteľný 3,3 – 7V). Ďalšou významnou vlastnosťou je možnosť ľubovoľného prepojenia a následného riadenia výstupov. Napríklad pri zdrojoch Thurlby Thandar je táto funkcia označovaná skratkou QMD alebo QMT.


V normálnom režime pracujú výstupy ako dva samostatne oddelené izolované kanály, pre zvýšenie potrebného napätia ich zaradíme do série.

 

spojené riadenieOvládanie riadenia kanálov, pri zapnutom „LINK“ oba kanály dávajú rovnaké hodnoty na výstup.(TTi)

Pri sériovom zapojení existujú dve možnosti riadenia, buď každý kanál ovládame samostatne a výstupné napätie je súčtom napätí na oboch displejoch alebo v režime označovanom ako „Series Tracking“ keď ovládacími prvkami jedného výstupu riadime oba a je aktívne len zobrazenie jedného kanálu ktoré zobrazuje skutočné výstupné napätie (súčet napätí oboch kanálov).
Paralelné zapojenie používame na zvýšenie výstupného prúdu. Aj tu existujú dva režimy riadenia a to buď spriahnuté alebo každý kanál samostatne. Ako samozrejmosť je ovládací prvok na vypnutie/zapnutie oboch kanálov súčasne.

 

Zreteľne popísané maximálne hodnoty napätia a prúdu podľa zapojenia výstupov.
Zreteľne popísané maximálne hodnoty napätia a prúdu podľa zapojenia výstupov. (TTi)

Pri prúdoch nad 2A tam kde potrebujeme riadiť napätie presne je potrebné použiť „REMOTE SENSE“ ďalším párom vodičov menšieho prierezu. Táto funkcia eliminuje pokles napätia na prívodných kábloch meraním priamo na vstupe napájaného zariadenia. Jedná sa o obdobné zapojenie ako pri štvor-vodičovom meraní odporu.

 

 

sense

Pohľad na pripojenie vzdialeného snímania (merania) na zdroji. (Delta Elektronika)

Ak má zdroj väčší výkon sú pravidlom jednovýstupové modely ktoré ponúkajú podobné možnosti riadenia. Pokiaľ nevyhovujú štandardné modely je potrebné poskladať potrebný zdroj z viacero samostatných zdrojov a prepojiť ich. Z uvedeného vyplýva že je potrebné pri výbere zdroja pamätať aj na iné parametre ako len prúd a napätie výstupu. Podstatný je aj údaj o izolačnej pevnosti aby bolo jasné koľko zdrojov je možné zapojiť maximálne do série.

 

paralelné zapojenie zdrojov s Master/Slave riadením sériové zapojenie zdrojov zmiešané - sériovo paralelné zapojenie zdrovo s riadením
Paralelné zapojenie zdrojov so spoločným riadením, výstupný prúd sa sčíta. Sériové zapojenie zdrojov so spoločným riadením, výstupné napätie sa sčíta. Sériovo paralelné zapojenie zdrojov
6kW zdroje Delta Elektronika
(výstupný výkon tohto zapojenia je 24kW 0-60V / 0-400A)

 

Master/Slave prepojenie zdrojov Delta Elektronika

Detailný pohľad na prepojenie Master/Slave dvoch zdrojov SM1500

 

 

Zdroje popísané v článku nájdete prehľadne zoradené v tabuľkách: laboratórne zdroje Thurlbly Thandar / AIM Instruments alebo zdroje Delta Elektronika BV.